Tranzitní země a víza

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Ostrovy Servis
Lodní linky Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Aero-Bus Ukrajina Rakousko «

 

Tranzitní země

Zde budou k dispozici zbylé "Víza a jiné náležitosti" u zemí, které zatím nejsou koncovou zemí v rámci vyhledaných spojů. Nebo se připravují.

Obsah:

 Bělorusko, Bosna a Hercegovina.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Víza a jiná ustanovení:

Bělorusko

Doklady:

Dne 28. dubna 2000 vypověděla česká strana Bělorusku dohodu o bezvízovém režimu. Vízová povinnost mezi Českou republikou a Běloruskou republikou začala platit od 29. května 2000. Ke vstupu na území BLR, resp. na území ČR, je tedy kromě platného pasu zapotřebí i platné vstupní vízum. Ceny za udělení víza jsou reciproční. Běloruská strana požádala o zvýhodněné sazby, které jsou poloviční oproti našim standardním.
Víza apod.

I
nformace k udělení víz do Běloruska
Návštěvní vízum se může udělit např. na základě:
- pozvání, která jsou udělována ve stanoveném pořádku prostřednictvím oddělení pasové
a vízové služby milice (dříve OVIR) příslušného dle trvalého bydliště zvoucí osoby

Návštěvní vízum je pouze jednorázové a může být uděleno i na rok. Povinností zvoucí osoby je cizince po příjezdu do BLR nejpozději do 3 dnů po příjezdu zaregistrovat u výše uvedeného oddělení milice.

Služební vízum se uděluje na základě:
- pozvání právnických osob Běloruské republiky nezávisle na jejich právní subjektivitě (zastupitelství zahraničních firem, bank atd.). Pozvání se vystavuje na firemním papíru zvoucí organizace s uvedením rekvizit a registračního čísla, s razítkem firmy a podpisem vedoucího.
V pozvání musí být uvedeno: příjmení, jméno, rok narození, číslo pasu, občanství, funkce, konkrétní účel a doba návštěvy zvané osoby a také závazky zvoucí strany k zabezpečení dodržování pravidel pobytu a registrace cizinců na území Běloruské republiky. Na konzulárních odděleních BLR se předkládá k úřednímu řízení originál pozvání, jakož i pozvání, které bylo předáno faxem. Služební vízum se uděluje na dobu do 90 dnů. Vícenásobné služební vízum se uděluje na dobu do 1 roku. Vystavuje se pro vedení a pracovníky zastoupení zahraničních firem, bank, zakladatele a vedoucí společných zahraničních podniků a pro členy jejich rodin a také pro vedoucí pracovníky zahraničních firem, které mají svá zastoupení v Běloruské republice. Kromě toho může být vícenásobné služební vízum uděleno na žádost běloruských ministerstev a odborů, oblastních výkonných výborů a Minského městského výkonného výboru nebo na žádost právnických osob Běloruské republiky ve stanoveném pořádku s migračním výborem při Ministerstvu práce a sociální péče Běloruské republiky.

Vízum za účelem turistiky
Je třeba předložit voucher cestovní kanceláře. Uděluje se na 1 měsíc a může být v Běloruské republice prodlouženo maximálně o 10 dnů. Turista se musí po příjezdu na území Běloruské republiky zaregistrovat. Pokud je ubytován v hotelu či penzionu - registraci provádí ubytovací zařízení.

Pracovní vízum se uděluje cizím občanům, kteří přijeli do Běloruské republiky, aby pracovali podle individuálních pracovních smluv nebo dohod, které uzavřeli se subjekty běloruského hospodářství, které jsou oficiálně zaregistrovány v Běloruské republice a mají licenci Státní migrační služby Ministerstva práce a sociální péče BLR na zaměstnávání zahraniční pracovní síly v Běloruské republice. Základem pro přijetí rozhodnutí o výdeji pracovního víza je písemná žádost podaná na Ministerstvu zahraničních věcí BLR podnikem - zaměstnavatelem, podepsaná vedoucím a odsouhlasená Státní migrační službou Ministerstva práce a sociální péče BLR. Žádost musí obsahovat: příjmení, jméno, datum, měsíc a rok narození zahraničního pracovníka, jeho občanství,
povolání, číslo pasu, datum výdeje licence Státní migrační služby a její číslo, dobu a počet vjezdů - výjezdů. K žádosti se přikládá kopie licence Státní migrační služby na zaměstnávání zahraniční pracovní síly v Běloruské republice. O výdeji pracovního víza rozhoduje konzulární odbor MZV Běloruska v termínu do jednoho měsíce ode dne podání dokladů. Pracovní vízum je zpravidla vícenásobné a uděluje se na dobu odpovídající uzavřené smlouvě, ale maximálně na jeden rok. Pracovní vízum se neuděluje:
a) občanům, kteří přijíždějí do Běloruské republiky jako pracovníci diplomatických misí (viz Vídeňská konvence); b) sloužícím kultu, kteří přijíždějí do Běloruské republiky na pozvání náboženských organizací; c) cizím občanům, kteří mají statut uprchlíka, nebo kteří podali žádost o přidělení statutu uprchlíka a dostali povolení na přechodný pobyt v Běloruské republice;
d) vědeckým a kulturním pracovníkům, kteří pracují na území Běloruské republiky na úřadech a organizacích v souladu s mezivládními smlouvami;
e) studentům, kteří přijíždějí do Běloruské republiky za účelem získání praxe nebo na studium; f) lektorům, instruktorům a konzultantům, kteří jsou pozváni na lektorát a na jinou práci na vysokých školách bez uzavření individuální pracovní smlouvy;
g) cizím občanům, kteří byli vysláni na práci do vedoucích funkcí společných podniků nebo zahraničních podniků.

Studijní vízum se uděluje cizím občanům, kteří přijeli do Běloruské republiky studovat na středních, středních speciálních a vysokých školách všech forem vlastnictví a odborové podřízenosti jako studující, studenti, aspiranti, praktikanti a také pro studium běloruského (ruského) jazyka na dobu 3 měsíců a více. Zahraniční studující mohou přijíždět do Běloruské republiky na základě mezivládních smluv a také na základě individuálních dohod se školami, které mohou být uzavřeny na jeden studijní rok nebo na celou dobu studia. Základem pro výdej studijního víza je: a) originál pozvání Ministerstva školství a vědy Běloruské republiky, originál pozvání státních vysokých škol (Běloruská státní univerzita apod.) - pro cizí studující, kteří přijíždějí prostřednictvím mezivládních smluv;
b) originál pozvání školy, ověřený na Ministerstvu školství a vědy Běloruské republiky nebo určeném orgánu státní správy - pro cizí studující, kteří uzavřeli individuální smlouvy se školami. Studijní vízum je jednorázové, není-li v pozvání uvedeno jinak. Na základě potvrzení školy mohou studenti o prázdninách jezdit domů.

Vjezd na území Běloruské republiky za účelem trvalého pobytu se povoluje na základě víz, která mohou být vystavena jen na základě předpisů MZV BLR v souladu s příslušným rozhodnutím orgánů Ministerstva vnitra BLR.
Ze zákona je nutné přihlásit se k pobytu na místním oddělení milice do 72 hodin po překročení státní hranice BLR. Ve skutečnosti je nutné se přihlásit do třetího pracovního dne pobytu. Pokud cestující do BLR využije hotelových služeb, plní přihlašovací povinnost automaticky ubytovatel.
Pokud se cizinec v BLR zdržuje s vlastním autem déle jak 3 měsíce, je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu. Do 3 měsíců postačí cizinci předložit mezinárodní řidičský průkaz nebo řidičský průkaz příslušné země, který však musí odpovídat Vídeňské úmluvě z roku 1968, o silničním provozu.
Cizinci dočasně dojíždějící do BLR jsou povinni do 3 dnů se zaregistrovat v oddělení pasové a vízové služby Obvodního oddělení policie. Registrovat se nemusí: hlavy států, členové parlamentních delegací a také osoby, které přijely do BLR na termín kratší než jsou 3 dny, a to na svátky nebo dny pracovního volna a z BLR odjíždějí v přesně určeném termínu. Za registraci cizince do 90 dnů se platí tzv. “státní clo”, jež představuje 30% výše tzv. bázové veličiny (základní částka pro přepočet), což je 10000,- BYB (platí od 01.03.2002). K tomuto je třeba poznamenat, že v hlavním městě Minsk se k uvedenému za každý den pobytu platí ještě 20% z bázové veličiny. Výše poplatku za každý den pobytu v jiných městech platí cizinec na základě rozhodnutí Městského výkonného výboru. Tato výše není jednotná. Za překročení předem zaplaceného termínu registrace ubytování jsou vysoké pokuty.

Celní a devizové předpisy

Povinná výměna valut není v BLR zavedena. Každý cizinec je povinen při překračování hranic Běloruska vyplnit běloruské celní prohlášení. S ohledem na zkušenosti ZÚ upozorňuje, že je třeba vždy uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné. Orgány celní kontroly věnují dovážené zahraniční měně zvláštní pozornost a v případě překročení sumy uvedené ve vstupním celním prohlášení, jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány.
Částku 1500 USD na osobu je možno vyvézt i přivést bez potvrzení o nákupu (banka, směnárna, celní prohlášení o dovozu). Na základě jednání států - účastníků Celního svazu Ruska, BLR, Kazachstánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu mohou běloruští občané vyvézt či dovést částku 1500 USD na osobu bez potvrzení o legálním nákupu (stejně jako občané RF). Při vývozu uměleckých předmětů z BLR je nutné obdržet povolení MK BLR, které je vystaveno na základě znaleckého posudku. Samozřejmě je nutno zaplatit clo.
Povolení dovozu a vývozu zbraní řeší výlučně Ministerstvo vnitra Běloruska, nikoliv zastupitelské úřady jako u nás.Suroviny jako dříví, ropa, hnojiva, potraviny atp. mohou být vyvezeny pouze na základě povolení odpovědného ministerstva. Rovněž u řady další produkce Běloruska jsou složitější vývozní podmínky.

Dovoz do BLR
Do Běloruska je povolen dovoz předmětů osobní spotřeby a jiného zboží (po zaplacení cla). Je zakázán dovoz zbraní a střeliva (pokud nejsou na zbrojní pas + nutný předem souhlas), narkotických a psychotropních látek, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruské republiky. Bezcelně je možné dovést potraviny, 1,5 l alkoholu a 2 l vína na osobu, 200 kusů cigaret nebo stejné množství tabáku. Zboží nad tyto normy podléhají clu ve výše 15% jeho ceny. Osobám do 21 let je dovoz vína a alkoholu zakázán.
Vývoz z BLR
Je zakázán vývoz narkotických a psychotropních látek, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruské republiky. Dále je zakázán vývoz zrušených cenných papírů, uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy BLR a dalších předmětů zakázaných k vývozu zákonodárstvím BLR. Pokud jde o zbraně a střelivo, mají soukromé osoby zakázán vývoz i dovoz. Dle dosavadního povolování dovozu/vývozu zbraní do/z BLR včetně transitních cest občanů ČR trvale žijících na území ČR s legálně drženými zbraněmi (vlastníci zbrojních pasů) se povolení vztahuje pouze na sportovce účastnící se mezinárodních soutěží (nutné oficiální pozvání, zajišťuje Ministerstvo sportu a turismu), myslivce oficiálně pozvané na lov prostřednictvím Svazu běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace. Licenci k povolování zbraní vydává orgánům a organizacím Správa povolovacích systémů MV BLR.
Je také zakázán vývoz sociálně významného spotřebního zboží jako šicích, strojů, ledniček a mrazniček, spotřební elektrotechniky (s výjimkou předmětů určených pro vlastní spotřebu).
Vyvézt je dovoleno(na osobu): 1,5 l alkoholu a 2 l vína,
200 kusů cigaret nebo stejné množství tabáku, 50 gr. voňavky,
200g černého nebo červeného kaviáru. Osobám do 21 let je zakázán vývoz alkoholu a dětem
do 16 let vývoz tabákových výrobků a tabáku.
Je zakázán vývoz drahých kamenů a výrobků ze zlata nebo jejich zlomků bez oficiálního puncu.Vývoz
omamných látek a drog nebo jejich polotovarů (např. “maková řezanka” nebo sušené makovice) je přísně zakázán v jakémkoliv množství. V případě nalezení se jedná o přitěžující okolnost, což s sebou nese zpřísnění trestu. Případné dopadení při rozšiřování drog je pokládáno za těžký kriminální čin.
Poplatky na hraničním přechodu s BLR
Poplatky, které musí český řidič na hraničním přechodu do BLR zaplatit:
a) povinné ručení cca 15,- USD /měsíc
b) ekologický poplatek cca 6,- USD na dobu pobytu
c) dálniční poplatek cca 3,- USD/osobní vozidlo (asi 50 km za Brestem se platí mýtné)
u přepravců:mikrobus - 15 USD (vstup)
- 25 USD (tranzit)

autobus (13-30 míst) - 25 USD (vstup)
- 50 USD (tranzit)
autobus (od 30 míst) - 45 USD (vstup)
- 90 USD (tranzit)
nákladní auto (do 10 t) - 35 USD (vstup)
- 70 USD (tranzit)
(10 - 24 t) - 50 USD (vstup)
- 100 USD (tranzit)
(od 24 t ) - 80 USD (vstup)
- 155 USD (tranzit)
Pokud se jedná o humanitární pomoc, dálniční poplatek se neplatí.

Český turista je povinen na požádání předložit finanční částku odpovídající 1500 BYB na osobu a den pobytu v Bělorusku.
Při vstupu do země je pro občany ČR povinné zdravotní pojištění.
Povinné pojištění automobilů je zavedeno od 01.07.1999. Bělorusko není členem pojišťovací soustavy “zelená karta” (na území BLR neplatí). Doporučuje se proto zvláštní připojištění v ČR nebo kancelářích pojišťovny “BELINGOSSTRACH”, které je možné uzavřít na hraničních přechodech.
Tel.čísla

požární ochrana - 01 o policie (milice) - 02 při přepadení, loupeži a jiných příhodách
záchranné služby a služby první pomoci - 03 v případě první lékařské pomoci je určena
nemocnice nejbližší místu nehody
dopravní služba (Státní automobilová inspekce) 2221717 (nonstop) při automobilové havárii
dopravní služba pro odvoz automobilů - 001 (nonstop)

Specifika,bezpečnost,doporučení

Šance stát se obětí obecné kriminální činnosti je relativně nízká, neboť v BLR bezpečně fungují policejní složky. Při cestování automobilem je nutno počítat s velkým počtem policejních hlídek, které (většinou nikoliv otevřeně) očekávají úplatek místo pokuty.
Časový rozdíl mezi Prahou/Varšavou a Minskem je 1 hodina. Platí po celém území Běloruské republiky.
Běloruskem prochází hlavní tranzitní trasa z Polska do Moskvy. Jedná se o silnici dálničního typu, kde je ale omezena rychlost na 100 km/h (nákladní auta 80 km/h). Osobní automobily, které jsou zaregistrovány v Běloruské republice, mýtné neplatí. Osobní automobily a nákladní bez zaregistrování platí na této trase silniční poplatek. U nákladních se určuje poplatek podle tonáže (viz výše).
V poslední době na trase Brest - Minsk vyrostlo několik benzinových stanic s úrovní blížící se ČR. Nejčastěji používaná čerpací stanice LUKOIL se nachází bezprostředně za Brestem, asi 10 km od hranic. Zde je možné platit pohonné hmoty i v USD, resp. v EURO.


Servisní stanice: FORD - Minsk, ul. Gurského 11a, tel. 2523666 OPEL - Minsk, Šabany, Promyšlennij per. tel. 2448651 PEUGEOT - Minsk, ul. Sverdlova 23, tel. 2131616 VOLKSWAGEN - Minsk, Sharangovicha 22, tel. 2864995 (96) MERCEDES - Minsk, Brovki 21, tel. 2840230 VOLVO - Minsk, Budenogo 12, tel. 2308589
Značky Lada a Žiguli:
na trase Moskva-Minsk-Brest jsou servisy na kilometrech: 497,881,919. Značkové opravny pro zahraniční vozy jsou především v Minsku.
Ubytovací služby na hlavních trasách prakticky vůbec nejsou. Pokud se nějaké nacházejí, tak na velmi nízké úrovni, nelze porovnat s ČR. Kempinkové ubytování není nabízeno. Ubytování v hotelu je možné v Brestu, Kobrin, Baranoviči, Minsk, Borisov, Orša, avšak jen v Brestu a v Minsku je možné najít ubytování na standardní evropské úrovni. Cena 60-120 USD.
Obchodní služby na trase poskytují pouze soukromí podnikatelé ve stáncích. V létě přímo pod širým nebem na odpočívadlech a parkovištích. Cizinci zpravidla tato zařízení nevyužívají. Kvalita telefonního spojení se blíží naší situaci v 70. letech.
Síť GSM začal a místy fungovat od 12.04.1999. Na části území země je funkční roaming s telefony Eurotel,Paegas a Oskar. Před odjezdem do BLR doporučujeme spojit se svým operátorem. V současné době služeb VELCOM využívá více něž 150 tisíc uživatelů. Celkový rozsah sítě VELCOM po BLR je stále ještě nedostačující. Mezinárodní roamingové dohody VELCOM se 140 operátory dovoluje abonentům společnosti být ve spojení se 67 zeměmi světa. K síti VELCOM je možné se připojit prostřednictvím 86 dealerů ve 26 městech BLR.

Bělorusko si zachovává specifiku “sovětského” prostředí, pokud jde o jednání na institucích, včetně milice, a to i dopravní. V případě, že nejedete vlastním vozem, ale zapůjčeným od soukromé osoby, musíte mít písemnou plnou moc od majitele, potvrzenou notářem. Případné dopravní havárie jsou zpravidla řešeny ve prospěch domácích občanů. Významným hlediskem je co řidič udělal nebo neudělal, aby se vyhnul havárii - více než zohlednění hrubého porušení předpisů domácím občanem. Čekací doba na hraničním přechodu Terespol/Brest není optimální. Vyskytují se případy, kdy kamióny musí čekat několik dnů na odbavení. U osobních aut je třeba obvykle počítat s několika hodinami, často i déle. Na hlavních silničních tazích jsou ve vzdálenosti cca 50 až 60 km od sebe zřízena stanoviště dopravní policie (DAI) s ohraničeným průjezdním režimem (40 km/h, případně i STOP), kde jsou osobní i nákladní vozy namátkově kontrolovány. Bezpečnostní situace na silnicích se v porovnání s minulým obdobím zlepšila. Násilí se v současné době vyskytuje méně často i na hlavních silničních tazích jako Brest-Minsk, Minsk-Gomel, Minsk-Vilnius, Minsk-Grodno. V převážné většině jde o nákladní automobily TIR s nákladem. Informace o přepadávání osobních automobilů konzulární úsek velvyslanectví ČR v Minsku nemá. Doporučuje se chovat skromně, nepředvádět peněženky s tvrdou valutou, a to ani uvnitř automobilu stojícího u benzinové pumpy. Zastavení na odpočinek se doporučuje na stanovištích silniční milice DAI. Stravování v místních motorestech a bufetech není cizinci příliš využíváno nejen z bezpečnostních důvodů, ale zejména proto, že není zaručena standardní úroveň hygieny při přípravě jídla a kvalita výchozích surovin. Bezpečnostní situace ve městech je různá a ne vždy absolutně spolehlivá. Především je třeba dbát na bezpečné uložení peněz a osobních dokladů, zbytečně nepoutat pozornost. Ve velkých městech na hlavních třídách je možné pohybovat se prakticky bez většího rizika 24 hodin. Nedoporučuje se zastavovat stopařům, ani ženského pohlaví. V roce 1998 překročilo Bělorusko podle Mezinárodní zdravotnické organizace kritickou hranici rozšíření AIDS. K 01.01.2001 je registrováno v Bělorusku na 3279 případů onemocnění infekcí HIV/AIDS. Předpokládá se však, že počet infikovaných bude přesahovat 9000. Více než 90% všech HIV pozitivních jsou uživatelé narkotik.
V roce 2001 byla inflace dle oficiálních údajů zveřejněných Ministerstvem statistiky BLR 161,1%. Proto všechny ceny jsou silně orientační, mění se skokově. Prakticky nelze platit v jiné měně než v místní, zpětná výměna na USD je složitá. Kurs platný k 22.04.2002 umožňuje za 1 USD obdržet 1740,-- BYB. Obchody s potravinami jsou většinou otevřeny od 09,00 hod. často do 20,00 hod.Obchodní domy mají otevřeno i v sobotu a neděli. Obchody s průmyslovým zbožím pracují i v sobotu většinou od 10.00 do 20,00 hod. V hlavním městě je několik obchodů typu našich menších supermarketů, v nichž je otevřeno nepřetržitě celý den ( (např. PRESTON). Směnárny jsou často i přímo v obchodech. Směna volné měny na ulici je ze zákona trestná.
Pro informaci uvádíme, že lze cestovat do Minsku pravidelnou přímou leteckou linkou Belavia Praha-Minsk, Minsk-Praha každé pondělí a pátek. Několikrát do týdne jezdí autobusová linka Minsk-Praha, Praha-Minsk (státní i soukromé firmy jako např. Eurolines, INTAKS apod.) Jezdí rovněž vlak Praha-Moskva a zpět, jeden vagón je přímo do Minsku. O bezpečnosti zavazadel, peněz a dokladů na území Polska je možné úspěšně pochybovat, proto není tato alternativa příliš používaná.
Státní svátky v BLR uznávané dle nařízení prezidenta BLR č. 318/98:
1. leden - Nový rok
7. leden - pravoslavné vánoce
8. březen - Den žen
1. květen - Svátek práce
9. květen- Den vítězství
14.květen - pravoslavné dušičky (tzv. radunica)
3. červenec - Státní svátek BLR (Den nezávislosti)
7. listopad - Den VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce)
25. prosinec - katolické vánoce

 

Víza a jiná ustanovení:

Bosna a Hercegovina

Doklady

platný cestovní doklad a (od 30.09.2004) platné vízum
V období od 15. května 2004 do 30. září 2004 dočasně umožnila Bosna a Hercegovina vstup pro občany ČR bez víz, bez ohledu na účel a délku pobytu. Pozn.: od konce r.1998 je v BaH již uznávána zelená karta pro motorová vozidla, vydaná v ČR; je však třeba se přesvědčit, zda příslušný kód země (BIH) je na kartě vytištěn - s dodatečně (strojem) dopisovaným kódem bývají na hranicích problémy.


Víza atd
.

V období od 15. května 2004 do 30. září 2004 dočasně umožnila Bosna a Hercegovina vstup pro občany ČR bez víz, bez ohledu na účel a délku pobytu. V případě pobytu za účelem výdělečné činnosti se však cizinec musí dostavit na místně příslušné oddělení Cizinecké policie Bosny a Hercegoviny, kde musí požádat o povolení pobytu a o pracovní povolení.
Vízum je možno obdržet na Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny ve Vídni, Tivolligasse 54, Vídeň, tel.. 00431/811 85 55, 810 12 52.
K žádosti o bosenské vízum je třeba přiložit:
a) cesty soukromé - pozvání k návštěvě od státního příslušníka BaH, ověřené na místním úřadě (opštině) v místě bydliště; zpáteční jízdenka nebo technický průkaz vozidla, kterým se cestuje
b) cesty turistické - voucher
c) cesty obchodní - pozvání od firmy nebo organizace, ověřené Hospodářskou komorou BaH nebo některou z regionálních hospodářských komor
- požadovaná platnost pasu: minimálně tři měsíce od podání žádosti o vízum
Vízum jednorázové 1 vstup, 1 výstup s platností na 3 měsíce stojí přibližně 31 EUR, multi vízum /pracovní/ s platností na 3 nebo 6 měsíců stojí 72 EUR.

přihlašovací povinnost:
nejpozději do 24 hodin na cizinecké policii BaH
v případě ubytování v hotelu - zajišťuje správa hotelu
v případě ubytování v soukromí - zajišťuje majitel nebo hostitel


Celní a devizové předpisy

Celní předpisy pro běžné turistické cesty jsou velmi obdobné našim /limity na alkohol, cigarety atd./Nejsou známa množstevní omezení na dovoz zboží (vč. živých zvířat) z ČR. Upozorňujeme však na nejednotnost v zákon. normativech, určujících podmínky pro dovoz i vývoz zboží v jednotlivých částech BaH (např. dovozní přirážky, zvláštní vztahy mezi jednotlivými entitami a sousedními zeměmi apod.)
Nejsou omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny. Novinkou oproti minulému období je, že ČSOB směňuje konvertibilní marky.

Nepožaduje se prokazování finančního zajištění, není povinná směna valut


Zdravotnictví a jiná tel.čísla

V zemi existuje poměrně široká síť soukromých lékařů, kde je třeba za každý zákrok platit.
Telefon první pomoci: 124, v Sarajevu 611-111, v Sarajevu dále hlavnínemocnice 444-800, 666-620, 664-724
Policie: 122, v Sarajevu 664-211, 664-212
hasiči: 123, v Sarajevu 664-115
Jinak všechna důležitá telefonní čísla jsou denně uváděna v místním tisku. Stále je v platnosti dohoda o bezplatném poskytování první pomoci a nejnutnějšího ošetření ve státních zařízeních /sukcese dohody mezi ČSSR a SFRJ/.
Doporučuje se před cestou zajistit odpovídající zdravotní připojištění.


Specifika, bezpečnost, doporučení

Území BaH je v současné době relativně klidné, cizím návštěvníkům nehrozí akutní nebezpečí. To však neznamená, že je území BaH vhodné pro turistické cestování. Největším rizikem je trvající zaminování terénu jako následek válečných událostí. Bosenská televize denně na toto nebezpečí upozorňuje, zejména děti. Komunikace jsou v dezolátním stavu, dopravní předpisy hojně porušovány, často schází značení silnic a křižovatek. Doporučuje se cestování spíše v denních hodinách a pouze po pevných a přehledných cestách. Běžná pouliční kriminalita je v BaH na relativně nízké úrovni.
Nebezpečím nejnovějšího data je v BaH výskyt horečky Q a brucelózy. Nákaza byla zavlečena do země prostřednictvím dovozu rumunských ovcí a šíří se velmi rychle. Jedná se o virové onemocnění, přenosné vzduchem, nemoc se projevila také u několika lidí. Díky delší inkubační době a informačnímu embargu odpovědných institucí se rozsah případného nebezpečí nedá zatím určit. Doporučuje se vyhýbat se skopovému a hovězímu masu.
Cena potravin sse od poslendní informace podstatně nezměnily. Mléko - 0,75 EUR/I, chléb - 0,25-0,5 EUR, maso - 5 - 7,5 EUR/kg. Ceny sezónního ovoce a zeleniny jsou oproti ČR podstatně vyšší.
Ceny benzínu se pohybují okolo 0,75 EUR/I . Na území BaH nejsou dálnice nebo silnice s placeným použitím.

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské z.
Andorra Portugalsko Rusko V. Británie Irsko Asie Afrika Ostrovy Servis
Lodní linky Sci-fi Novinky Wien Zvláštní úz. Aero-Bus Ukrajina Rakousko «